Visie en
missie van
onze school

Onderwijzen, leiden en vormen
De Rehobothschool wenst de aan ons toevertrouwde kinderen te onderwijzen, te leiden, te vormen en te ondersteunen vanuit Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften. Die vormen ook de grondslag voor ons handelen in het vervullen van onze taak en opdracht m.b.t kerk, gezin en maatschappelijke samenleving. Onderwijs en opvoeding zijn namelijk voor ons onlosmakelijk aan elkaar verbonden en overdracht van normen en waarden heeft dan ook prioriteit. Vandaar dat wij hechten aan een goede verstandhouding en samenwerking met ouders. Uiteindelijk gaat het om de totale persoonlijkheid van het kind, ook de vorming van het geweten en het handelen overeenkomstig Gods geboden.

Bovengenoemde aspecten wil onze school, op basis van de Bijbel en in biddend opzien, uitwerken aan de hand van:

  • Vertellingen uit de Bijbel
  • Aanleren van psalmverzen en Bijbelteksten
  • Kort Begrip

Methodes waar we mee werken: