Kind
& Zorg

​​​​​​​We vinden het belangrijk dat elke leerling overeenkomstig de hem door God geschonken gaven kan functioneren en presteren op alle leer- en vormingsgebieden. ​​​​​​​Dat betekent dat de onderwijsbehoeften van het kind niet uitsluitend gelden op taal- en reken, maar ook op anderen gebieden o.a. op sociaal-emotioneel gebied. Wij zien het als onze christelijke school plicht om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Daarbij staat het welbevinden van het kind voorop en daarvoor is een goede, constructieve samenwerking met ouders onmisbaar voor ons.

Passend Onderwijs
I​​​​​​​n principe kunnen alle kinderen uit onze achterban aangemeld worden en de zorg krijgen die ze nodig hebben, bij ons op school. Op deze manier willen we invulling geven aan thuis-nabij onderwijs.
​​​​​​​
Alle hulpvragen die tot ons kunnen komen met betrekking tot mogelijke ‘zorgleerlingen’ worden door ons in eerste instantie positief ontvangen en nader overwogen. Eventuele plaatsing hangt af van mogelijkheden binnen team, schoolgebouw enz. Onze school heeft door de jaren heen al heel wat ervaring opgedaan betreffende leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze kinderen, is het van belang dat er vroegtijdig en snel gesignaleerd wordt. Om passend onderwijs zo goed mogelijk vorm te kunnen geven is onze school aangesloten bij het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba.

Ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Wij hebben een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). U kunt dit SOP opvragen of op school inzien. In dit document is te lezen welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school kan bieden. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van het handelingsgericht werken (HGW), d.w.z. werkend vanuit mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden. In het belang van het kind is samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen cruciaal.Vaak kan de ondersteuning zelf georganiseerd en geboden worden, door onze school.

Ondersteuningsteam


Het Ondersteuningsteam zet in op nauwe samenwerking tussen leerkracht, ouders, ib-er en relevante disciplines. Door vroegtijdig te signaleren en te handelen, proberen wij probleem-escalatie te voorkomen en op deze manier preventief te handelen en indien nodig curatief. Het welbevinden van het kind, de leerkracht en de ouders staan hierbij centraal.


Externe instanties


  • KOC (Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum) m.b.t. kind & zorg ->> kocdiensten.nu
    Schoolbegeleider voor overleg met de ib-ers of onderzoek leerlingen.
    Jeugd en gezinscoach voor opvoedingsvragen/zorg in de vorm van bv. koffie morgens, trainingen.
  • Berséba ->> berseba.nl voor het stellen van een adviesvraag en/of aanvraag arrangement.
  • CJG ->> cjg.nl m.b.t. volgen van groei, ontwikkeling, gezondheid door jeugdverpleegkundige en jeugdarts.
  • MRT (motorisch remedial teaching) m.b.t. de stimulering motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.