In gesprek met
de Rehobothschool

Ouderavond
24 februari 2022


Ieder jaar organiseren we een ouderavond met het bestuur en het personeel waarop een spreker een belangwekkend onderwerp aan de orde stelt. Het onderwerp heeft altijd raakvlakken met het onderwijs en de opvoeding. Komende ouderavond hebben we dhr. L. van der Tang bereid gevonden om een lezing te verzorgen rondom het onderwerp: ‘genderideologie en de betekenis daarvan voor het onderwijs en de opvoeding’.

Spreekavonden
29 en 30 maart 2022


Na het eerste en het tweede rapport bestaat de mogelijkheid op een contactavond een gesprek te voeren met de groepsleerkracht. U krijgt een oproep om u aan te melden voor gesprekstijden. Uw komst wordt altijd zeer op prijs gesteld.