Klachten

Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, kunt u dit als volgt melden: aan de groepsleerkracht, aan de directeur of aan beiden.

Als het overleg met de school geen oplossing biedt, kunt u de eventuele verdere procedure inzien / opvragen bij de school(-directeur), de vertrouwenspersonen of het bestuur. Hierin staat duidelijk aangegeven, welke weg u kunt bewandelen bij de diverse soorten van klachten. Voor verdere telefoonnummers en mailadressen verwijzen we u naar de mail die aan het begin van ieder schooljaar wordt toegestuurd. Daar staan de telefoonnummers van de antipestcoördinator en de (externe) vertrouwenspersonen in. Als school voeren wij een open, transparant beleid. We rekenen ook op eerlijkheid en openheid uwerzijds. Breng uw eventuele klachten en opmerkingen daar, waar ze horen en waar er iets mee gedaan kan worden. De weg naar het bestuur is ook altijd open na de eerder gepasseerde stations.

Klachtencommissie
VBSO-scholen


Klachtencommissie VBSO-scholen
Nieuweweg-noord 251
3905 LW Veenendaal